Hygienická a protiepidemická pravidla

I. ŽÁCI:

 1. Vstup do školy: u vchodu ve škole bude provedena dezinfekce rukou z nádoby s dávkovačem.
 2. Po přezutí v šatně si žák řádně umyje ruce antibakteriálním mýdlem pod tekoucí vodou, osuší si je jednorázovým papírovým ručníkem a provede následnou dezinfekci rukou ve třídě.
 3. Výše uvedený postup hygieny bude prováděn opakovaně po celou dobu vyučování i při pobytu ve školní jídelně a ve školní družině.
 4. Žáci nosí do školy pouze papírové jednorázové kapesníky (ne textilní), které po použití vhodí do odpadkového koše a následně provede umytí a dezinfekci rukou.
 5. Ve všech prostorách, kde se zdržují žáci, bude probíhat důkladný úklid, větrání a opakovaná dezinfekce předmětů, kterých se dotýká více lidí.

II. ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI:

 1. Zákonní zástupci či jiný doprovod žáka do školy vstupuje pouze s rouškou a zdrží se po dobu nezbytně nutnou!
 2. Zákonný zástupce je povinen předat třídní učitelce alespoň 2 telefonní čísla na osoby, kterým se bude možné dovolat a informovat je o možném podezření nákazy COVID -19 viz odst. III, bod 4.

III. KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID – 19:

 1. Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření nemocí, včetně COVID -19. Tuto povinnost naplňuje tím, že zajistí oddělení žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních žáků školy a zajistí pro něj dohled fyzické osoby.
 2. Škola bude věnovat zvýšenou pozornost příznakům infekčního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolest kloubů a svalů, průjem, ztráta chuti, čichu apod.)
 3. Pokud budou příznaky patrné při příchodu žáka do školy, který bude doprovázen zákonným zástupcem, nebude žák již do budovy školy vpuštěn.
 4. Pokud budou příznaky patrné při příchodu žáka do školy, který nebude doprovázen zákonným zástupcem, oznámí škola tuto skutečnost neprodleně zákonnému zástupci a informuje ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy.
 5. Do příchodu zákonného zástupce bude žák umístěn v izolované místnosti s dohledem dospělé osoby.
 6. Ve všech případech škola informuje zákonného zástupce, že má telefonicky kontaktovat svého praktického i dětského lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

IV. VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID -19 U ŽÁKA:

 1. V případě výskytu onemocnění žáka COVID – 19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu – o tomto rozhoduje KHS na základě protiepidemického šetření.
 2. Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy a případné úpravě způsobu vzdělávání žáků zákonné zástupce.